No 3. Een Rigsdaler
(riksvåpen)

Henrich Plöyen
Müller


1789 Kongelig Mayestæts bestalter

JusticeRaad og Sorenskriver samt Auctions-Directeúr over Nordre Gudbrandsdahlen -
Giör vitterligt: at Aar 1789blev i fölge foregaaende Berammelse og steede Kundgiörelse ved udstædde Placatter til alle vedkommendes Efterretning, offentlig Auction foretagen og holden paa Gaarden övre Bue beliggende i Breden Böigden til Sells Annex, over den sammestæds ved Döden afgangne Thore Hansdatters Efterladenskaber.- Hvornæst blev udi den tilsamlede Mængde Libhaberes og Almues Overværelse, samt i Auctions Vidnerne Bersvend Hollungsöyen og Johannes Sandboe-vangens Paahöer, oplæst og kundgiort efterfölgende
Auctions -Conditioner:
1) Ubekiændte og Uvæderheftige betaler strax eller stiller nöyagtig Caution, i hvis Mangel deres Bud ej bliver til nogen fölge, men viiger tilbage til den næste foregaaendes, som bliver pligtig sit Bud at vedblive om han suffisant andseer, saafremt intet Overbud ved nyt Opraab erholdes.-
2) Hvad enhver lade sig tilslaae, annammes strax uden Andsvar for Stærvboet.
3) Auctions Pengene betales saaledes: at de som kiöber under 10 rd, betaler samme 6 Uger fra Dato, men de der kiöber derover, erlægger Betalingen 1 Maaned for Waage Sommerting næstkommende til den antagne Incassator Lorentz Rolsdorph, som bliver pligtig at betale Auctions Omkostningerne til Skifteforvalteren saasnart Auctions Terminen er udrunden, ligesom i sin Tiid at giöre Reede og Rigtighed for Auctions Belöbet til vedkommende, imod derfor at nyde sædvanlig og almindelig Provition 4 Procents.
4) De som ikke betaler til benævnte Tiid, underkastes derfor at lide Dom for Waage Præstegields förstkommende Sommerting uden Exeption af Forum og uden Lovdags Forelæg til Kiöbe Summens Betaling med Interesse deraf fra Forfalds Dagen til Betaling skeer og Processens skadeslöse Omkostninger, alt efter 14 Dagers Varsel for Gaarden Mellum.-
Hvorefter med Auctionen blev begyndt og fortfaret saaledes som fölger:

Kiöbere Vahrer Vurderet Auction
Daglig Stuen Sølv
Christen Mellum 1 Sölvstöb med Bogstaver og Aarstall 2 rd. 2 rd. 1/3 sk
Rolsdorph 1 Ditto med Bogstaver O:T:S: og Aarstall 1701 for 2 - - 2 - 7
Poul Thoue 1 Sölvskee med Bogstaver H:S:F: - 3 - 1 - 8
Poul Echre 1 ditto med BogstaverA:O:D: og Aarstall 1727 - 3 - - 3 -
Ditto 1 ditto ditto med lige Bogstaver og Aarstall - 3 - - 3 6
Tind.
Syver Nordre Wangen 1 stort Tindfad nr.1 - 3 - 1 - -
Ole Nordre Wangen 1 ditto mindre nr.2 - 2 - - 1 ?
Christen Mellum 1 Tind tallerken - 1 1 - 1 16
Leer Tö
Peder övre Bue 1 blaat og hviidt LeerFad nr.1 - 1 - - 1 4
Poul Echre 1 brundt ditto nr.2 - - 12 - - 8
Syver Nordre Wangen 1 brundt og hviidtrosede ditto nr.3 - - 12 - - 8
Anna Espe 1 Leer Kruus blaaeog hviid - - 12 - - 10
Kaabber
Poul Echre 1 stoer Kobber kiædel 3 - - 4 - -
Messing
Syver Nordre Wangen 1 Mæssing Lyse Fondeller Lyse Stage ind-rettet til 2de Lyse 2 - - 4 - 10
Christen Espe 1 Stue Uhr 2 - - 2 1 -
Jernfang
Syver Nordre Wangen 1 stoer Gryde 2 2 - 3 - 14
Peder Bue 1 mindre Tydsk ditto 1 2 - 1 3 14
Just Schaarre 1 mindre ditto 1 - - 1 1 -
Peder Bue 1 ditto ditto - 3 - 1 1 16
Syver wangen 1 liden ditto - 2 - - 2 16
Peder Bue 1 stoer Gryde paa Sæt-teren som tager 2 bötter 1 3 - 2 2
2 Ditto 1 Disteleer Pande medall Tilbehöer 7 - - 7 1 1
1Ditto 1 stoer Brygger Pande i Fæehuuset 4 - - 5 1 4
Peder Bue 1 Ablet Jern med Aarstall 1771 1 1 - 1 2 2
Syver Wangen 1 ditto ditto 1 - - 1 - 12
Christen Mellum 1 Vaffel Jern 1 - - 1 - 2
Knud Herredahlen 1 Steege Pande - - 20 - 1 10
Peder Bue 1 Jern Bismer 1 - - 1 - 4
Poul Thoue 1 Blik Lygt - 1 - - 2 2
Peder Bue 1 Vindskiærring 1 - - 1 2 4
Christen Mellum 1 Henge Skiærring - 1 - - 1 16
Syver Ryen 1 ditto ditto - 1 - - 1 16
Poul Heredahlen 1 ditto ditto - 1 - - 1 20
Syver Wangen 1 ditto ditto - 1 - - 1 20
Ditto 4 Vævskeer - 2 - - 3 -
Christen Mellum 4 ditto - 2 - - 3 2
Syver Blækestad 5 ditto - 2 - - 1 18
Peder Bue 1 Jernstöer Stang 1 - - - 3 4
Syver Wangen 1 Hug Øxe uden skaft - 1 - - 1 12
Poul Heredahlen 1 ditto med ditto - - 12 - 1 7
Anders Braakelien 1 ditto med ditto - - 12 - - 14
Ole Hougen 1 liden ditto - - 12 - - 12
Syver Wangen 1 Haand Saug - 1 - - 2 8
Peder Reeslöcken 1 liden Saug - - 8 - - 13
Ole Nordre Wangen 1 stoer Huus Naver for - 1 - - 1 2
Syver Wangen 1 Stalbændings ditto - - 16 - 1 -
Poul Herredahlen 1 Villings Naver for - - 12 - - 22
Ole Iversen Bue 2 mindre ditto - - 8 - - 12
Syver Wangen 1 Rasp - 1 - - - 18
Peder Bue 2 smaae Naverer - - 8 - - 8
Gaards Redskab
Amund Bue 1 nyt Ohr Reeb nr.1 - 2 - - 2 12
Ole Brende 1 ditto nr.2 - 2 - - 3 16
Ditto 1 ditto nr.3 - 2 - 1 - -
Ole Iversen Bue 1 ditto nr.4 - 2 - - 1 8
Syver Wangen 1 ældre ditto nr.5 - 3 - 1 - 12
Peder Skoemager 1 ditto nr.6 - 3 - - 3 2
Lars Kveen ? 1 ditto nr.7 - 3 - 1 1 -
Østen Giedsien 1 ditto nr.8 - 3 - 1 - -
Ole Mellum 1 ditto nr.9 - 2 - - 3 -
Peder Hougen 1 Texle - - 16 - 1 6
Syver Wangen 2 Sigder - 1 8 - 2 -
Peder Bue 2 ditto - 1 - - - 22
Ole Fougstad 2 ditto - 1 - - 1 1
Hans Ulevolden 2 ditto - 1 - - - 7
Ole Fougstad 3 ditto - - 16 - - 10
Syver Ryen 2 Löv Jern nr.1 - - 8 - - 23
Contant 2 ditto nr.2 - - 8 - - 6
Peder Bue 2 ditto nr.3 - - 8 - - 6
Syver Wangen 1 Hug Jern - - 8 - - 10
Ditto 1 stoer Koe Bielde medjernbeslagen Klave - 2 - - 2 12
Peder Bue 1 ditto med ditto - 1 16 - 2 2
Ditto 1 liden Kalv Bielle - - 10 - - 12
Ole Nedre Biörnstad 1 Koe Bielde uden Klave - - 12 - - 10
Peder Bue 1 Heste Bielle med Jern-Klave, Laas og Nöggel - 2 12 - 2 4
Ole Hougen ved Bilben 1 Staldvække - 2 - - 1 -
Amund Bue 1 Heste Fitil med Laas og Nöggel - 2 - - 2 -
Christen Mellum 1 gammel ditto - - 8 - - 12
Poul Eckre 1 par Tömmer Lænker - 1 - - 1 -
Peder Bue 1 ditto - - 12 - 1 -
Ditto 1 Skiære Kniv - - 4 - - 6
Peder Reeslöcken 1 Biile - 1 - - 1 ?
Engebret Schienna 3 Qværne Hakker - - 12 - - ?
Peder Bue 1 stort Græv - 1 - - 1 ?
Ditto 1 mindre ditto for - - 8 - - 10
Ditto 2 Hakker - - 4 - - 6
Poul Eckre 1 Jern Tue - 1 - - 1 4
Peder Bue 1 Hiid af Skind - 1 12 - 3 2/3 -
Christen Mellum 1 gl. ditto - 1 - - 1 8
Ole Tambuurstuen 2 Korn Sækker - 1 12 - 1 10
Syver Wangen 2 ditto ditto - 1 12 - 3 2
Peder Bue tvende Tönde Træer - - 12 - - 10
Jacob Flaatten tre ditto ditto - - 6 - - 9
Syver Blækkestad 1 stort Kaer - 1 - - 2 2
Peder Bue 1 Böele med tvende Rum - 2 - 1 - -
Ditto 1 Gryn Stok - - 8 - - 9
Poul Eckre 1 gryn Sold - 1 - - 1 8
Johannes Sandboevangen 1 Skræppe af Læder - 2 - - 2 -
Peder Bue 1 mindre ditto ditto - - 12 - 1 -
Friderick Schienna 1 nye stoer Øll Kagge - 2 - - 2 5
I Aurboen
Peder Bue 1 stort Flædske Traug - - 8 - - 16
Johannes Sandboevangen 1 par Klöv Flasker for - - 12 - - 6
Peder Bue tvende hænge Fladsker for - - 12 - 1 6
Peder Bue tvende Kiærner - - 8 - - 15
Ditto Tvende Spand - - 16 - - 11
solgt med Kollene 1 Smör Butt - - 4
Ole Aasoren 3 Mælke Koller for - - 8 - - 18
Syver Blækkestad 3 ditto ditto - - 8 - - 16

I Korn Boen
Syver Wangen 1 stort Korn Kaer - 1 12 - 2 2
Ole Aasoren 1 ditto ditto - 2 - - 3 -
Peder Bue 1 ditto ditto - 1 - - 1 8
Jacob Nedre Dahle 1 mindre ditto ditto for - - 16 - 1 2
Peder Bue 1 ditto ditto - - 4 - - 4
Ditto 1 stoer Korn Böehle - 1 12 - 2 -
Ditto 1 ditto ditto - 1 12 - 1 1
Ditto 1 Brygge Trægt - - 4 - - 7
Ditto 1 Klöv-Sahdel med Meiser - 1 12 - 1 2
Hans Nedre Thoue 1 ditto ditto uden ditto - - 4 - - 8
Peder Bue 1 nye Fruentimmers Sahdel 2 - - 1 2 2
Peder Bue 1 gammel Mands Sahdel - 2 - 1 - -
Ditto 1 ældre ditto - - 8 - - 12
I Ildhuuset
Peder Bue 1 Malt Karm - 1 - - 1 1
Syver Wangen 1 Bord med Stoel - - 16 - - 18
Peder Bue 1 Skieppe - - 8 - - 10
Ditto 1 Mæle - - 8 - - 15
Ditto 1 Traug - - 12 - - 12
Ditto 1 Brygge Kaer og Stette - 2 - - 2 2
Ditto 1 mindre Kaer - - 20 - - 23
Syver Wangen 1 Bagste-Helle af Steen - - 12 - - 14
Peder Bue 1 ditto Fiel - - 2 - - 5
Ditto 2 Kiævler - - 2 - - 3
Ditto 1 Skalde - - 4}
Ditto 1 ditto - - 4} - - 7
Ditto 1 Bænke Stoel - - 8 - - 12
Knud Herredahlen 2 gamle Kander for - - 3 - - 8
Anders Formoe 2 gamle Fiske Fade - - 4 - - 5
Knud Heredahlen 1 ditto ditto - - 4 - - 6
I Stuekaaven
Thord Olstad 1 T
lt Træe Tallerkener - - 12 - - ?
Poul Thoue 2 stk Træe Tallerkener - - 4 - - ?
Peder Bue 1 nyt Træe Fad - - 8 - 1 -
Thord Olstad 1 ditto ditto - - 4 - - ?
Joen Havn 1 liden Træe Skaal - - 4 - - 1
Hans Ulsvolden tvende ældre Fade - - 4 - - ?
Joen Rusten 1 Øll-Skaal - - 8 - - 10
Simon Lien 1 Skrædder Sax - - 12 - 1 ?
Peder Bue 1 Sændings Korg - - 12 - - ?
1 liden Haand Saug - - 6
Friderick Schienna {1 liden Blik Lygt - - 4} - - 7
1 Hug Jern - - 2
Jacob Flaatten 1 liden Hov-Knibetang - - 4 - -8
Peder Bue 1 Hammer og en Hovtang - - 12 - - 14
Knud Herredahlen 1 Smör-Form - - 8 - - 11
I Smidden
Peder Bue 1 Smidde Belg 1 - - - 3 2
Ditto 1 ditto Smidde Stæd - 2 - - 2 2
Ditto 1 Nebbe Smidde Stæd - 2 - - 2 5
Syver Wangen 1 Skrue Stæd 1 2 - 1 3 2
Peder Bue 1 stoer Smidde Hammer - 1 - - 2 1
Syver Wangen 1 mindre ditto ditto - - 12 - 1 -
Peder Bue 1 Smidde Slægge - 1 - - 1 14
Ditto 1 Græb Tang - - 16 - 1 3
Syver Wangen 1 ditto ditto - - 8 - - 16
Amund Stangviigen 1 ditto ditto mindre - - 8 - - 10
Peder Bue 1 Spiger Loe - - 6 - - 16

Paa Laaven
Ditto 1 stoer Korn Harpe for 1 1 - 1 2 2
Ditto 1 Korn Sold til at sigteKornet udi, for - 1 - - 1 2

Paa Gaarden
Jacob Nedre Dahle 1 Væv Grejde medmed all Tilbehöer - 1 - - ? ?
Christen Mellum 1 bædre ditto med ditto - 2 - - ? ?
Peder Bue 1 stort Barke Kaer - 2 -
Ditto 1 Blandstamp - - 12
Ditto 2 Jaaer - - 20}
Ditto 2 ditto - - 20}
Ditto 2 ditto - - 20} - 2 -
Ditto 1 ditto - - 10}
Ditto 1 Saug - - 12
Ditto 1 ditto - - 12
Ditto 1 ditto - - 12
Syver Wangen 1 Rifle Gevæhr 1 1 - 2 ?

Linnet
Anna Iversdatter övre Bue 1 Drejels Duug gandske nye Nie og en halv Alen langog 1 ½ Alen i bredde for 1 - 12 2 - -
Hans Klæveruud 1 Drejels Bord Duug ligesaa nye 9 ½ Alen lang og dittobred 1 - 12 1 3 4
Peder Bue 1 nye ditto ditto 4 Alen langog 6 Qvarteer bred for 1 - 12 - 3 -
Christen Mellumsvangen 1 ditto ditto 5 Alen lang og 7 Qvt. bred - 3 - 1 1 -

I Stalden
Heste:
Creperet i Oværshyllen (?)
1 Röedblak Gielk 6 Aar gammel for 14 rd
Peder Bue 1 Bruun Giælk6 Ar gammel 10 - - 10 3 -
Just Schaarre 1 sottet Skiudtgammel 6 Aar 8 - - 8 - 12
Peder Bue 1 Röedblak Hesteföll1 Aar gammel 3 - - 4 1 8

I Fæhuuset
Kreature-
Christen Moen 1 Koe sortflækketkaldet Flækkeroes 8 - - 10 - 12
Peder Lehne 1 hviid Kolle kaldet Flikeroes 7 2 - 9 - 4Contant
1 ditto sortsidet Lilleroes kaldet 8 - - 10 - -
Knud Kaggerud 1 ditto sortsidet Rosenblie kaldet 8 - - 9 3 ?
Anders Ullevolden 1 ditto sortsidet Lykkeroes 7 - - 9 2 2
Peder Bue 1 sort hviid i Svangerne Nyaarskolle 7 2 - 10 - 2
Ole Nedre Klomstad 1 ditto röedflækkedeFlinkroes 5 - - 7 3 -
Peder Bue 1 ditto sortflækkedeKindroes kaldet for 7 2 - 8 3 -
Anna Iversdatter Bue 1 ditto hviid i SvangerneBruungaas 7 2 - 8 1 ?
Syver Wangen 1 ditto hviid af Couleurkaldet Miölin 6 - - 9 2 ?
Christen Leehne 1 Koe sort hviid i Svang- erne, kaldet Mörköy 6 2 - 10 - -
Syver Wangen 1 Qvie sortdroplet paaSidene, Krandzlie 6 1 - 9 3 -
Jacob Nede Dahle 1 ditto sort Stierneblie 6 1 - 9 3 14
Christen Mellum 1 Koe sortsidet Strömroes hos Christen Wangen 7 - - 7 - -
Ditto 1 ditto röddroplet Blomroes for ditto 7 2 - 9 1 -Ditto
1 ditto sortsidet Sætterroes for ditto 1 2 - 1 2 -
Anders Braackelien 1 Gra Oxse sort og hviid Röstning 4 - - 5 1 6
Elie Sandboe 1 sort Qvie Giærroes 4 - - 4 2 8
Hans Kollebotten 1 ditto hviid og röedBlomkind 4 - - 5 - 8
Thord Olstad 1 Gielding Droppelstuud 2 Aar gammel 3 2 - 4 2 -
Peder Bue 1 Qvie brun Gyldenkrone2 Aar gammel 3 - - 3 2 -
Peder Kleveruud 1 ditto sort Hiertroesgammel 2 Aar 3 - - 3 3 ?
Arne Kleveruud 1 ditto hviid Drængeroes 3 - - 4 1 -
Ditto 1 Graung Guldkam et Aar gammel 2 - - 3 - -
Erich Klevstad 1 Gieldung graasidet kaldet Haalender 2 - - 3 - -
Ditto 1 ditto mindre Blomstuud 1 3 - 2 2 -
Johannes Solhiemslien med Cautionist Amund Bue 1 Forkalv eller Qvie af Navn Spilleroes 1 3 - 2 3 -
Peder Lehne 1 ditto ditto Blomroes 1 1 - 2 1 -

Udi Sauv HuusetSouver:
Peder Leehne 1 voxen Souv - 2 -
1 ditto ditto ligesaa for - 2 - 1 2 9
Ole Brendum i Hedahlen 1 Souv for - 2 -
1 ditto - 2 - 1 2 5
Peder Lehne 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 - 14
Christen Mellumsvangen 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 2 -
Peder Leene 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 1 22
Christen Moen 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 - 12
Anders Braackelien 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 - 13
Arne Kleveruud 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 1 -
Ole Nedre Klomstad 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 1 -
Tollef Birke-Rusten 1 ditto - 2 -
1 ditto - 2 - 1 1 18
Christen Mellumsvangen 1 Souv hos Christen Wangen - 2 -
1 ditto hos ditto - 2 - 1 1 -
Ditto 1 ditto hos ditto - 2 -
1 ditto hos ditto - 2 - 1 1 -

I Giædde Huuset
Peder Bue 1 Voxen Gied for - 3 - 1 1 -
Ditto 1 ditto ditto for - 3 - - 3 -
Solgt med Giædderne 1 mindre ditto Killing - 1 8
1 ditto ditto - 1 8
1 ditto ditto - 1 8

I Sviine HuusetSviin
Ole Nedre Klomstad 1 Galte Griis for - 2 - - 3 -
Hr. Justits Raad Plö
en 1 Purke ditto for - 2 - - 3 -
Ditto 1 ditto ditto - 2 - - 3 -

Sænge Klæder:
Peder Bue 1 nye blaae og hviid rannede Underdyne med Fiærfyld 4 - - 4 1 -
Ole Bæcken 1 nye Souvskinds Fæld 1 2 - 2 - -
Peder Bue 1 ditto ditto ditto 1 2 - 1 - ?
Lensmand Trosdahl 1 Sauvskinds Fæld med Vahr paa for 1 - - 2 3 6
Ole Brenden i Hedahlen 1 blaae og hviid rannedeUnderdyne for 2 2 - 3 - 1
Rolsdorph 1 Lærreds Lagen for - 2 - - 2 8
Syver Nordre Wangen 1 nyt ditto ditto - 3 - - 3 12
Poul Herredahlen 1 gammelt Aaklæde - 3 - - 3 6
Christen Mellum 1 ditto ditto - 3 - 1 - 4
Elie Sandboe 1 Bust Aaklæde - 2 - - 2 9
Christen Wangen 2 gamle ditto ditto - 1 - - 1 6
Hans Kleveruud 1 Hoved Puude med Fiærfyld - - 12 - 1 22Peder Bue 1 ditto ditto med dittoFiærfyld andsadt for - - 12 - 1 -
Syver Wangen 1 Souvskind Fæld hos Christen Wangen 1 2 - 1 3 -
Ole Becken 1 Lærreds Lagen hos ditto - 3 - 1 - ?
Peder Bue 1 Hoved Pude med Fiær-fyld hos ditto - 1 - - 1 -
Hans Kleveruud 1 nye Souvskinds Fæld 1 2 - 1 3 -
Syver Wangen 1 graat Bust Aaklæde - 2 12 - 2 -
Peder Bue 1 liden Underdyne med Fiærfyld - 1 8 - 2 -
Anna Bue 1 ditto ditto med ditto - 1 - - 2 -
Rolsdorph 1 Lærrets Lagen for - 2 - - 2 -
Peder Bue 1 Underdyne blaae og hviidrannede med Fiærfyld 2 - - 3 1 -
Syver Lyen 1 Hoved Pude - 1 8 - 2 -
Johannes Sandboevangen 1 Souvskinds Fæld 1 - - 1 1 -
Syver Lyen 1 blaae og hviid rannede Underdyne med Fiærfyld 2 - - 3 - 1
Joen Dahlelien 1 Lærrets Lagen - 2 12 1 - -
Ole Brenden i Hedahlen 1 Höyende foeret med Skind, blaat og rödt nr.1 - 1 8 - 1 14
Christen Mellum 1 ditto ditto med ditto nr.2 - 1 8 - 2 4
Hans Kleveruud 1 ditto ditto med ditto nr.3 - 1 - - 1 4
Friderick Endrestad 1 ditto ditto gammelt nr.4 - - 8 - - 6
1 Træstoel - - 16}
Peder Bue 1 ditto - - 12} - 1 8
1 ditto - - 12}
Ditto 1 Qværn med alt Tilbehöer i Mellums Aaen 1 - - 1 - 12
Ditto 1 Alle Træe Kopperne paa Sætteren 1 - - 1 1 10
1 Mose Rive - - 12}
1 ditto ditto - - 12}
Ditto 1 ditto ditto - - 12} - 2 2
1 ditto ditto - - 12}

Videre:
Peder Bue 1 Souv og een GieddeBielde for - 1 - - 1 2
Ditto 1 par drott-Riinger - - 4 ?
Hans Kleveruud 1 Kavel - - 4 ?
Peder Bue 1 voxen Gied for - 3 - 1 2 -
Ditto 1 ditto ditto for - 3 - 1 - ?
Ditto 1 ditto ditto for - 3 - - 3 -
Knud Kaggeruud 1 stort nyt Fad - - 8 - - 2
Peder Bue 1 Skind Hiid for - 1 - - 1 -
Christen Mellumsvangen 1 nyt Træe Fad - - 8 - - ?
Ditto 1 Meel Löb medJernbeslag - 3 - - 3 -
Contant 1 Øse T..... - - 2 - - ?
Jon Rusten 1 liden Skrædder Sax - - 8 - - ?
Peder Horgen 1 Valbirk Kande - 1 - - 1 -
Engebret Kleveruudlien 1 Korn Sæk for - 1 - - 1 19
Peder Bue 1 gammel Kande for - - 2 - - 4
Syver Wangen 1 Sændings Korg - - 8 - - 19
Knud Heredahlen 1 ditto ditto for - 1 - - 1 2
Poul Heredahlen 1 Souvskinds Fæld - 3 - - 3 12
Peder Schienna 1 gammel ditto ditto - 2 - - 2 1
Anna Iversdatter Bue 1 Svendsk Aaklæde - 2 - - 3 -
Christen Mællumsvangen 1 1 Souvskinds Fæld 1 2 - 1 2 -
Ole Brendum i Hedahlen 1 Höyende rosede for - 1 - - 1 22
Knud Herredahlen 1 ditto couleuret for - - 12 - - 18
Hans Nedre Thoue 1 Drejels Bord Duug - 2 - - 3 11
Hans Stangviigen 1 Lærrets Haandklæde - - 12 - 1 -
Friderick ............ 1 ditto ditto ? ?
Peder Bue 1 Slibesteen med Aas af Jern for - 3 - - 3 1
Syver Wangen 1 stoer mahlet Kiste med Jern Beslag for 3 - - 3 1 ?
Christen Mellumswangen 1 mahlet Skatol med Skuffer under, med Laas og Nöggel 2 - - 3 3 -
Ditto 1 gammel sort Kiste uden Laas - 1 - - 2 2
Hans Iversen Bue 1 mahlet Skriin Jern-beslagen med Laas og Nöggel - 2 - - 3 -
Ole Pedersen Horgen 1 bædre ditto ditto med ditto 1 - - 1 2 4
Knud Herredahlen 1 Spand - - 12 - 1 -
Syver Wangen 1 gammel Kiste for - - 8 - - 10
Hans Iversen Bue 1 Færdings Kiste ? ?
Amund Lillejevne 1 liden Haand Saug - - 4 - - 9
Christen Mellumsvangen 1 Færdings Kiste, Jernbe-slagen med Laas ogNöggel 1 - - 2 2 4
Anna Iversdatter Bue 1 större ditto ditto for - 1 - - 2 -

I Kiælderen
Peder Bue 1 större Øll Kagge for - 2 - - 3 10
Christen Mellumswangen 1 mindre ditto ditto - 1 - - 1 3
Peder Bue 1 stort Mysu Kaer - 1 - - 1 8
Ditto 1 Øse Kiste - - 4 - - 5
Ole Iversen Bue en halv Ankere for - - 12 - - 12
Peder Bue 1 gammelt Spand for - - 2 - - 4
Hans Stangviigen {3 hviide Souvskind - 1 8 }
{2 ditto ditto - - 12} - 3 3
Ditto 1 Kalve Skind - - 8
1 ditto ditto - - 8 - 1 3
1 ditto ditto - - 6
Rolsdorph 3 sorte Souv Skind for - - 16 - 1 -
Ole Iversen Bue 1 raae Læder Huud 1 - - 1 1 -


Summa Auctionens heele Belöb 430 rd - 20 sk.
Herfra afgaaer fölgende denne Auctions Forretnings
Bekostninger saasom:
1: For de adskillige udstædde Placatter til Auctionens Kundgiörelse vorder i fölge det Allernaadigste udgangneSportel Reglements 1te Afdeelings 37 §..... udfördt med - 2 162: Cathalogie forfatning over det solgte i mindste med - 3 -3: Auctions Provition af de solgte Effecter med viderefölgelig Forordningen af 19 Augustii 1693, à 4 Procento 17 - 20 4: Forretningens Beskrivelse paa 8 Ark, fölgelig Sportel Reglementets förste Afdeelings dens 38 paragrapho 1 - -5: Stemplet Papiir til Forretningens Beskrivelse 3 Arkaf 1te Classe 1... efter Forordningen af 27 November1775, med indberegnet Post Porto 1 3 -6: For de vidlöftige Auctions Sædlers Expedition medderefter forfattet Defignation paa 76 Kiöbere, beregnesi allernöyeste med 1 2 167: Lænsmanden for at publicere de mange udstæddePlacatter ved alle Sognets Kirker med indberegnet Skyds og Diet Penge som Sportel Reglementet befaler,16 Sk. pr. Miil til Annexerne tillægges 1 3 88: Og for Lensmandens Möde ved Auctionen, efter höyst allegerede Sportel Reglement dens 3 Afdeelings 15 § - 1 8og 9: Auctions Vidnerne Bersved Hollungsöyen og Johannes Sandboevangen i tvende Dage à 24 Orthvor efter Sportel Reglementet 1 - 1
Tilsammen 26 rd - 20 sk


Bliver i Behold- - - - - - - - - 404 Rd

Siger Fire Hundrede og Fire Rigsdaler.
Saaledes Passeret og Auctionered, bekræftes under
min Haand og hostrykte Signete.

Aar, Dag og Stæd som indbemeldt.-

Plöyen