Bu betyr her buplassen, eller garden, og er av de navneformene som tidligst kom i bruk her i landet. Den var en del av den gamle opphavsgarden som etterhvert omfattet det som idag er Gamel-Sandbu, Mæhlum, Bræe-gardene, Ekra og Bu-gardene. Denne garden må dengang ha vært et betydelig maktsentrum i Nord-dalen. Garden ble, som resten av Bræbygden, lagt øde under Svartedauden. Garden er i skattematrikler senere benevnt "ødegård", men dette var en ren administrativ betegnelse, på linje med "helgård" og halvgård". Ivar Kleiven skriver at det fra gammelt har vært sagt at gard-gutten på Bræe, Ola, ga fra seg garden til eldste bror sin, flyttet opp i bakkene og ryddet og bygde (derav Bu) seg gard der. I den grad en kan feste lit til det, er det trolig at dette kan ha skjedd som nyetablering etter Svartedauden.
Bu-gardene har som nevnt, opprinnelig vært ett bruk. Første gang garden er nevnt, er i et diplom datert 17. oktober 1480, der Arne og Anders Sigurdsønner og Ingeborg Sigurdsdatter (List på Kleppe) avstår garden Bu i Bræbygden til hr. Alv Knutson og fru Magnhild Oddsdatter fordi far deres, Sigurd List, "uforvarende" var med da futen i Gudbrandsdalen, hr. Beinkt Harniktsson, ble drept av bøndene. Det ser således ut til at garden den gang var en del av List-godset.

Diplomet, slik det er gjengitt i Diplomatarium Norvegicum, bind I, side 666, lyder:

"Allom mannom thæm som thette breff see ok høre hæilsær Anders Sigurdson logretes man a Wagha ok gør witerlikt meder thette breff, at meder samtykt Arne broder mins ok Ingeborghe syster minne, hafuer ek sæeth gefued ok afhent welbyrdoghom man her Alff Knudhson ok fru Maghnildhe hans hustru til æuerdelige æighe swa mykit som Sigurder liisth, fadher min aatte i Bw som liggie widh Bræidhene i Holleidhene i Gudbrandsdalom ok ludher i thy gamle brefuene som ther om giorth er, i swa matthe ok for ordh, at ek ok min syskin ok ware erfwingie ere qwitte fri, ok frelse føre her Alf, fru Magnilde ok thære erfwingie fra the sagh som fadher min Sighurd liisth war i komen ofworsyniom at han war medh i then tijdh her Bæinkt Harnikt son war slaghen thil ytermer fasthæit ok sanidh her om tha, bæidhes ek beskædhelige manne jnsigle for thette breff medh mine som swa hæithe her Halwardh Eshæin son kanik i Hamar ok Sigurd Daffinson som skrifued war
thysdaghen nest efther winterneter anno domini m cd lxxx."

På 1500-tallet ble garden delt i det som idag er uppigard og nigard Bu.